Jesteś tutaj: Strona Główna
LEPSZY START W ZAWODZIE TECHNIK GASTRONOMII I HOTELARSTWA


Priorytet IX POKL Działanie 9.2. Nr. WND-POKL.09.02.00-20-070/10
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Po raz trzeci w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem możliwa jest realizacja zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. W 2008 roku zrealizowaliśmy projekt Kreatywny uczeń, obecnie kontynuację prowadzi Apetyt na języki, a od 20 września 2010 roku swoją działalność rozpoczął nowy projekt: Lepszy start w zawodzie technik gastronomii i hotelarstwa. Projekt adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik gastronomii i hotelarstwa, a jego celem jest podniesienie poziomu jakości kształcenia oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych tych uczniów.

Na potrzeby projektu przeprowadzone rekrutację wśród uczniów, w wyniku której wyłonione 45 beneficjentów ostatecznych ( 30 uczennic i 15 uczniów) Następnie utworzone 3 grupy zajęciowe po 15 uczestników/grupę i opracowano harmonogram zajęć pozalekcyjnych zgodnie z wytycznymi projektu. Formy zajęć dodatkowych, treści programowe oraz metody pracy były opracowane na podstawie ankiet badających potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczniów. I tak wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi projektodawca zaproponował im następujące typy zajęć: zajęcia z technologii gastronomicznej i obsługi gościa restauracyjnego i hotelowego realizowane w ramach Koła młodego kucharza i kelnera, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego i ABC przedsiębiorczości oraz dodatkowe szkolenia obejmujące zagadnienia standardu wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szans na przyszłe zatrudnienie naszych absolwentów projektodawca zapewnia również udział w kursach tematycznych: kelnerski i barmanki oraz szkoleniach z I pomocy przedmedycznej i instruktażu stanowiskowego. Oferta kursów skierowana jest do wszystkich beneficjentów projektu , ale ostatecznymi ich uczestnikami będą najlepsi z najlepszych – wytrwali, pracowici i systematyczni. Ponadto w harmonogramie działań projektowych zaplanowano staże i praktyki zawodowe realizowane w ośrodkach branży hotelarskiej i gastronomicznej. dla 23 uczniów ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskim poziomie umiejętności praktycznych. Niezwykle ważnym punktem działań projektowych jest utworzenie i wyposażenie pracowni zawodowej: gastronomiczno – hotelarskiej. Zajęcia zawodowe – ćwiczeniowe z technologii gastronomicznej i obsługi gościa prowadzone w nowo powstałej i dobrze wyposażonej pracowni umożliwią uczniom zderzenie z organizacją i przydziałem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy i wprowadzą ich w rzeczywisty poziom usług gastronomicznych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą naszym absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy i zajmowanie stanowisk godnych ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
TERMIN REALIZACJI: 20.09.2010 – 30.06.2011

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica informuje że od dnia 20.09.2010r. rozpocznie realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

CELEM PROJEKTU jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu zawodowego, kształcących umiejętności praktyczne oraz umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a w szczególności:

  1. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa . i technik organizacji usług gastronomicznych
  2. Wzbogacenie szkoły w nowoczesną pracownię zawodową i pomoce dydaktyczne
  3. Podniesienie wyników egzaminów zawodowych w zawodzie technik gastronomii i hotelarstwa
  4. Poszerzenie umiejętności praktycznych zawodowych poprzez realizację zajęć ćwiczeniowych i praktyk zawodowych
  5. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach tematycznych (kurs barmański, kelnerski, szkolenie z zakresie I pomocy i instruktażu stanowiskowego)
  6. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakładaniu i prowadzeniu działalności usługowych.


Rozwój placówki wspierany jest przez Europejski Fundusz Społeczny