wybierz język:


Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektuApetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym
Priorytet IX POKL Działanie 9.2 Nr : WND-POKL.09.02.00-20-047/09
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin realizacji: 15.09.2009 r.- 15.08.2012

Projekt realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Biuro Projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Jagiellońska 4 tel ( 86)2752588, (086)2752436. Strona szkoły: www.zszwysmaz.podlasie.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz rekrutacji w ramach projektu: "Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym”.
 2. Projekt dotowany jest ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 3. Beneficjentem (projektodawcą) jest Powiat Wysokomazowiecki z ul. Ludowa 15 A w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Realizatorem projektu "Apetyt na języki" jest Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
 5. Okres realizacji wsparcia w terminie od 15.09.2009 - 15.08.2012 roku.
 6. Adres Biura Projektu: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4, sala nr 84.
 7. Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych, projekt zakłada udział 80 beneficjentów (uczestników projektu).
 8. Celem tego długofalowego projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w zakresie 4 języków obcych oraz wyposażenie placówki w nowoczesną bazę technodydaktyczną poprzez zakup sprzętu i oprogramowania.


§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
 • Beneficjent/ Wnioskodawca – Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
 • Realizator Projektu : ZSZ im. S.Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
 • Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Urzęd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku,
 • Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba z powiatu wysokomazowieckiego, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy
 • UE – Unia Europejska,
 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
 • Projekt – "Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym”.
 • PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Strona internetowa Wnioskodawcy- http://wysokomazowiecki.pl/
 • Sekretariat i Biuro Projektu – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
 • Strona internetowa Realizatora projektu : www.zszwysmaz.podlasie.pl


§ 3
BENEFICJENCI OSTATECZNI (BO)

UPRAWNIENIA I OBOWIAZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

 1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie: "Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym”.
 2. Do udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem w Biurze Projektu:
  • uczeń zainteresowany udziałem w projekcie zobligowany jest pobrać deklarację uczestnictwa z Biura Projektu (sala nr 84)
  • uczeń zamierzający wziąć udział w projekcie zobowiązany jest wypełnić deklarację uczestnictwa i złożyć ją koordynatorowi projektu w Biurze Projektu
 5. Każdy uczeń przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji.(Regulamin dostępny w Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły www.zszwysmaz.podlasie.pl
 6. Rekrutacja odbywać się będzie:
  • do 24 września 2009 r. (liczy się data złożenia wniosku)
 7. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie głównych list poszczególnych zajęć pozalekcyjnych projektu oraz list rezerwowych
 8. W okresie rekrutacji uczniowie zobowiązani są do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu. W przypadku niepełnoletności deklaracje podpisują: rodzic lub pełnoprawny opiekun ucznia.
 9. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych zajęciach pozalekcyjnych jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w projekcie od początku do końca realizowanych zajęć.
 10. Uczestnicy projektu zobligowani są także do wypełnienia formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie
 11. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet oceniających szkoleniowca, realizatora oraz zakres merytoryczny kursu, a także ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia.
 12. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego na zakończenie szkolenia z danego języka obcego.
 13. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego.
 14. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze.
 15. Informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej szkoły: www.zszwysmaz.podlasie.pl
§ 4
REKRUTACJA DO PROJEKTU "APETYT NA JĘZYKI"

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator projektu, Dyrektor szkoły, lektorzy języków obcych oraz pedagog szkolny, który zaopiniuje ustnie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych na podstawie konsultacji w wychowawcami oraz swoich spostrzeżeń i obserwacji.
 2. Podziału na poszczególne grupy dokonają osoby prowadzące zajęcia z koordynatorem projektu na podstawie formularza zgłoszeniowego.
 3. Ze względu na specyfikę pracy szkoły, gdzie obowiązuje system zmianowy, jednym z czynników decydujących o przydziale do grupy będzie fakt uczęszczania na zajęcia w systemie danej zmiany.
 4. W myśl treści zawartej we wniosku poprzez:
  • „uczniowie zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie języków obcych’’ należy rozumieć wszystkich chętnych, którzy złożyli formularze zgłoszeń;
  • „uczniowie ze słabymi wynikami w nauce uzyskanymi z poprzednich latach nauki’’ należy rozumieć ocenę za ostatni semestr roku szkolnego z danego języka obcego;
  • „uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych: wyłonieni na podstawie rozmów z wychowawcą oraz spostrzeżeń i obserwacji pedagoga szkolnego’’ przyjmuję się ustną opinię pedagoga szkolnego;
  • „ z terenów wiejskich na podstawie dokumentacji szkolnej’’ należy rozmieć dane zawarte w dostępnej dokumentacji i nie stanowiącej załączników protokołu rekrutacji;
 5. Uczniowie podzieleni zostaną na 8 grup zgodnie z zaplanowanymi zajęciami pozalekcyjnymi i regulaminem rekrutacji .
(grupy w kolejności alfabetycznej):
 1. Rekrutacja na zajęcia z języka angielskiego
  • dotyczy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckie
  • w ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy 10 osobowe.
 2. Rekrutacja na zajęcia z języka francuskiego
  • dotyczy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
  • w ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy 10 osobowe.
 3. Rekrutacja na zajęcia z języka niemieckiego
  • dotyczy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
  • w ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy 10 osobowe
 4. Rekrutacja na zajęcia z języka rosyjskiego
  • dotyczy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
  • w ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy 10 osobowe


§ 5
ZASADY MONITORINGU

 1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.


§ 6
ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Listy uczestników oraz przynależność do odpowiednich grup zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeniowej.
 2. W przypadku dużej ilości chętnych do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych:
  • zostanie utworzona lista rezerwowa
  • osoby prowadzące przeprowadzą testy kwalifikacyjne
 3. W przypadku braku zainteresowania beneficjentów którąś z grup językowych, regulamin przewiduje utworzenie dodatkowej/-ych grup z języka, który posiada najdłuższą listę rezerwową.
 4. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności
 5. W przypadku przerwania udziału w zajęciach z winy ucznia lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz całkowitego zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie
 6. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu "Kreatywny uczeń" współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dn. 15.09.2009r. w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.
 8. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.Rozwój placówki wspierany jest przez
Europejski Fundusz Społeczny

Wykonanie: Mariusz Prusko © 2011 / mp.net.pl