Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych
data dodania: 2017-12-14 20:25:08


Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach realizacji projektu "Doskonalenie zawodowe sukcesem na rynku pracy".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość artykułów spożywczych określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wybrany Dostawca będzie dostarczał Zamawiającemu artykuły spożywcze w okresie od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2018r.


Zadania Dostawcy
Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego według specyfikacji rodzajowo ? ilościowej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wszystkie artykuły spożywcze dostarczane powinny posiadać okres przydatności do spożycia nie krótszy niż ten opisany w specyfikacji. Artykuły spożywcze muszą być dostarczone w stanie nienaruszonym w oryginalnych opakowaniach.


Zadania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do podpisania umowy z wybranym Dostawcą na dostawę artykułów spożywczych. Udzielania wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania podczas realizacji zamówienia dostawy artykułów spożywczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Dostawcą w przypadku gdy zaproponowana najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.


Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 grudnia 2017 r. do godziny 10.00.
Dostarczona może być osobiście, listownie oraz e-mailem na adresZespół Szkół Zawodowych im. Stanisław Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Jagiellońska 4
e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl


koperta / tytuł maila powinien zawierać opis: ?Oferta na dostawę art. Spożywczych?


Zatwierdził
Dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie

Andrzej Jamiołkowski

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz dostawy
Zał 2.1 Specyfikacja ilościowo rodzajowa
Zał 2.2 Specyfikacja ilościowo rodzajowa
Zał 2.3 Specyfikacja ilościowo rodzajowa
Projekt umowy